Итгэлцэл гэж юу вэ?:

“Итгэлцлийн үйлчилгээ" гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. / БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ хуулиийн 4.1.7. заалтын дагуу/

Итгэлцлийн хэлбэр Монгол төгрөг Америк доллар
Хугацаа 6-12 сар хүртэл
Үр шим авах нөхцөл Сараар, Улирлаар, хугацааны эцэст
Итгэлцлийн доод хэмжээ 5.0 сая төгрөг эсвэл түүнтэй тэнцэх доллар
Жилийн үр шим тооцох хүү сараар 1.2%-1.4%