Бонд гэж юу вэ?

Үнэт цаас гаргагчаас тогтоосон хугацаа дуусмагц үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн хэлбэрээр, эсвэл тодорхой эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр тухайн үнэт цаас эзэмшигчид эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн мөн түүнтэй адилтгах бусад үнэт цаасыг өрийн хэрэгсэл буюу бонд гэнэ.

Инвестос Бондын нөхцөл

Үнэт цаасны төрөл Хаалттай өрийн бичиг
Бонд гаргагч Инвестос ББСБ
Нэрлэсэн үнэ 100,000.00 төгрөг
Тоо ширхэг 12,500.00
Хэмжээ 1,250,000,000.00 төгрөг хүртэл
Бондын хугацаа 3 сар , 6 сар, 12 сар
Жилийн хүү 15,84%
Хүү төлөлт Сар бүр
Бондын эргэн төлөлт Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнийг хүүгийн хамт
Бондын зориулалт Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
Зах зээлд байрших хугацаа 2018 оны 04-р сараас
Барьцаа хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө