Эрхэмсэг оршихуй

Харилцагч төвтэй үйлчилгээ хэрэгжүүлж насан туршитйн үнэ цэнийг бий болгоно

Алсын хараа

Санхүүгийн хэрэгцээг уртьдчилан харж шинэлэг чанартай үйлчилгээг хэрэглэгчидэд

Үнэт зүйл

Ёс зүйг баримталсан мэргэжлийн үйлчилгээг хэрэглэгчидэд хамгийн ойроос

2012

Монос группын ТУЗ-ын дарга Л. Хүрэлбаатар 2012 онд Инвестос ХХК-г үүсгэн байгуулж улмаар 2013 онд банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг авав.

2014

2014 он. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээг 400.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 800.0 сая төгрөг болгож “Гадаад валютын үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл шинээр авав.

2016

2016 он. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээг 213,41.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 1013.41 сая төгрөг болгов.

2017

Өөрийн хөрөнгийн хэмжээг 775.59 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 2.0 төгрөг болгов. “Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаа эрхлэх”, “Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл шинээр авав. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээг 500.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 2500.0 сая төгрөг болгож, “Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл шинээр авав.

2018

Итгэлцлийн үйлчилгээндээ 1,7 тэрбум итгэлцэл татан төвлөрүүлэв. Инвестос бонд гаргав. Үйл ажилгаагаа автоматжуулж ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж шинэ бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэх үүднээс MARS болон POLARIS системүүдийг амжилттай нэвтрүүлэв. Цахим төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх үүднээс МОСТ Финтек ХХК тай хамтын ажилгааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалт

Санхүүгийн үзүүлэлт

Компанийн үзүүлэлтүүдийг 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар банк бусын болон банкны салбарын дундажтай харьцуулбал:

Үзүүлэлт Байвал зохих Инвестос ББСБ ББСБ-ын дундаж Топ банкуудын дундаж
Өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа 10%< 62.2% 77.7% 10.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 8%< 26.9% 8.7% 26.6%
Нэг зээлдэгч, актив хөрөнгийн харьцаа 30%< 0.28% - 15%
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж - 10.5% 5.2% 10.4%
Активын өгөөж - 6.6% 4.1% 7.9%

Л.ХҮРЭЛБААТАР

С.БАЯНМӨНХ

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

Б.УЯНГА

Ө.БАЯРБАТ